Tło strony zbiórki
zbiorki
ZBIÓRKA

Wrócić na prawdziwy rower

Zebrano: 4 740 z 30 000 zł
Status: Zakończona
Zbiórka stworzona przez i dla:

Krzysztof Zawadzki

Gdynia, Polska
 

Witajcie!

[ENGLISH VERSION BELOW]

Mam na imię Krzysztof. Czekam na dzień, gdy znów wsiądę na rower i po prostu pojadę przed siebie. Na razie, w miarę możliwości, trenuję na rowerku stacjonarnym i oddaję się innej pasji, jaką jest czytanie. Czytam książki, na które nie zawsze wystarczyło czasu.

Od trzech lat zmagam się z niepełnosprawnością. Zaczęło się od utraty masy mięśniowej nóg. Zrobiłem prześwietlenie. Diagnoza: „krytyczna stenoza segmentów Th8-Th9-Th10 kręgosłupa”. Jestem po zabiegu operacyjnym. Pozostał mi niedowład od pasa w dół. Poruszam się na wózku.

Każdy dzień to walka z bolesną spastycznością, walka o sprawność i samodzielność. To żmudna praca. Niesprawne nogi też potrafią boleć.

Udało mi się zakwalifikować do programu badawczego w Kamieniu Pomorskim. Odbyłem tam bardzo intensywną rehabilitację. Ćwiczyłem m.in. na Lokomacie, czyli urządzeniu stymulującym naukę chodu i wspomagającym funkcje mięśniowo-nerwowe. Na zakończenie turnusu badania wykazały nieznaczną poprawę. Są postępy. Niewielkie, ale są. Mogę nieznacznie poruszać nogami.

Lekarze i fizjoterapeuci mówią, że tylko stała, systematyczna rehabilitacja może pomóc mi dojść do większej sprawności.

Codziennie ćwiczę przy drabince gimnastycznej i z systemem linek do rozciągania. To za mało.

Dlatego założyłem zbiórkę, której celem jest pozyskanie funduszy na:

– intensywną rehabilitację i masaże w warunkach domowych

– treningi lokomotoryczne w ośrodku rehabilitacyjnym Alto w Gdańsku.

Gdyby udało mi się zebrać pełną kwotę, miałbym zabezpieczony rok kompleksowej fizjoterapii.

Nie czuję się komfortowo, prosząc o pomoc, ale potrzebuję jej.

Pewnie spotykacie się z takimi apelami i przypadkami na co dzień. Może myślicie wtedy „dzięki Opatrzności mnie to nie dotyczy”. Zanim usiadłem na wózek też tak myślałem.

Teraz proszę Was o wsparcie. Wiem, że okazane dobro wraca.

Będę wdzięczny.

u

u

GET BACK ON THE REAL BIKE

My name is Krzysztof. I’m waiting for the day when I get on the bike again and just go ahead. For the time being, if possible, I train on a stationary bike and devote myself to another passion, which is reading. I read books for which there was not always enough time.

I have been struggling with a disability for the last three years. It started with the loss of leg muscle mass. I did an x-ray. Diagnosis: „critical stenosis of the Th8-Th9-Th10 segments of the spine”. I had a complicated surgery. I was left with paresis from the waist down. I am in a wheelchair now.

Each day is a struggle with painful spasticity, a struggle for fitness and independence. It’s a tedious job. Paralysed legs can also hurt.

I was able to qualify for the research program in Kamien Pomorski, Poland. I went through a very intensive rehabilitation over there. I practiced on the Lokomat (a device that stimulates learning to walk and supports muscular and nervous functions). At the end of the course, the tests showed a slight improvement. There was a little progress. Not much, but still. I can now move my legs a little.

Doctors and physiotherapists say that only constant, systematic rehabilitation can help me get better.

Every day I work with a gymnastic ladder and a system of stretching lines. It is not enough.

That is why I set up a fundraiser to raise funds for:

– intensive rehabilitation and massages at home

– locomotor trainings in the Alto rehabilitation center in Gdansk, Poland

If I could collect the full amount, I would have a year of comprehensive physical therapy secured.

I don’t feel comfortable asking for help, but I need it.

You probably meet such appeals and cases every day. Maybe you think, „Thanks God it’s not me.” Before I sat in the wheelchair, I thought so too.

Now I am asking you for your support. I know that the shown good comes back.

I would be grateful for your help.

Aktualności

Zbiórka została zakończona.

zbiorki
ZBIÓRKA

Wrócić na prawdziwy rower

Zebrano: 4 740 z 30 000 zł
Status: Zakończona